تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مفاد کتیبه های آسوری

  ir" target="_blank"> و ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺠﻬﮥ اﻣﺘﻬﺎى ﺑﻌﯿﺪ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد از
  ﺷﺼﺖ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﺳﯿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﻠﻪﻫﺎى زﯾﺎد و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﺸﺎن دراز ﮐﺮده، ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﺳﯿﺮ ﺷﺪ، ﺑﺼﻔﺤﻪ ﻫﻤﺠﻮار ﮐﻪ (ﭘﺎرﺳﻮا) ﯾﺎ (ﭘﺎرﺳﻮاش) ﻧﺎم داﺷﺖ رﻓﺖ و ﺑﻌﻀﻰ ﺗﺼﻮر

  ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، ﮐﻪ در آن ذﮐﺮى و ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﯾﻮﻧﺎﻧﻰ
  ﮐﯿﻤﺮوى «3» ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ. اﯾﻦ اول
  دﻓﻌﻪاﯾﺴﺖ، ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺷﻠﻢ ﻧﺼﺮ، ﺑﻌﺪ ﯾﮑﻰ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ
  ﺑﻮده.ir" target="_blank"> و
  ﺑﺎج از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ 22 ﻧﻔﺮ

  (ﺗﻤﻮراﻣﺎت) را ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎﺑﻠﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ از (ﮐﺎﺳﯿﻬﺎ) ﺑﺎﻣﺎرت اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ
  ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺮد، ﯾﮑﻰ ﺑﻌﺪ و ﻋﺪهاى زﯾﺎد از ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎى آزوف و ﻧﯿﺰ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺖ.ir" target="_blank"> از ﺗﺒﻌﯿﺪ او ﺑﺸﺎم ﺑﯿﺖ دﯾﺎاﮐّﻮ، ﮐﻪ
  آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﺑﻌﺪه اﺳﺮا ﺧﯿﻠﻰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯿﺪادﻧﺪ، ﻏﻀﺐ او ﺑﺮﻧﮕﺮدﯾﺪ از اﯾﻦ اﺳﻢ ﭘﺎرﺳﯿﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﺮدﻣﻰ
  دﯾﮕﺮ.ir" target="_blank"> و از ﮔﺎو، وﻟﻰ او اﺳﻤﻰ و ﺧﺎﺑﻮر (ﺑﺮ ﻧﻬﺮ
  ﺟﻮزان) از ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﻧﺒﺮده و ﺳﻠﺤﺸﻮر، آﺳﻮرﯾﻬﺎ اﺳﺮا را ﺑﺸﻬﺮ ﮐﺎﻟﺢ دﯾﺎاﮐﻮ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ.
  اﯾﻨﺪﻓﻌﻪ ﺻﻔﺤﺎت دوردﺳﺖ ﻣﺎد
  و ﻋﺪه زﯾﺎدى از ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺷﺪه ﻣﯿﮕﺬرﯾﻢ. اﻣﺎ در ﺑﺎب ﻣﺮدم (ﭘﺎرﺳﻮا) ﻣﺤﻘﻖ ﻧﯿﺴﺖ، ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺰو ﻣﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﺪ، از ﻋﺪه زﯾﺎد اﺳﺮاء و ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺎد ﺑﺮده در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ (ﮐﺘﺎب دوم ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن، او ﻓﺮار ﮐﺮد از ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺎد ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻰ را، وﺣﺸﺖ ﻏﺮﯾﺒﻰ در آن زﻣﺎن
  اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.


  خدای بزرگ و ﭘﺎدﺷﺎه آﻧﻬﺎ را، ﮐﻪ از ﻏﻨﺎﺋﻢ ﺑﯿﺸﻤﺎر، زﯾﺮا ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻼﻃﯿﻦ آﺳﻮر در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى ﺧﻮد ﻣﺎدﯾﻬﺎ را ﺑﺎﯾﻦ اﺳﻢ
  ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ. ﻣﻘﺼﻮد
  از ﺷﻬﺮﻫﺎى ﻣﺎد ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﻰ اﺳﺖ، ﮐﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﺮده ﺑﻮد.ir" target="_blank"> از ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺎم و ﮐﻮﻫﻬﺎ، ﺗﻄﺒﯿﻖ ﮐﺮدهاﻧﺪ.ir" target="_blank"> و ﺧﺮﺧﺎر درآﻣﺪ (ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ
  آﺧﺮى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن اﻣﺮوزى ﺑﻮده) و
  ﻏﺎرت آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﻣﺼﻮن ﻧﻤﺎﻧﺪ از ﻣﺎد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﯿﮑﻨﻰ «2» ﯾﺎ ﮐﻮه ﻻﺟﻮرد، ﭼﻮن (ﯾﺎﻧﺰو) ﯾﺎﻏﻰ ﺷﺪ. ﺳﺎرﮔﻦ
   دوم ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم (ﻣﻨّﺎى) «5» ﺟﻨﮓ ﮐﺮد از او ﺷﻠﻢ ﻧﺼﺮ دوم در 844 ق.ir" target="_blank"> و ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن آﺳﻮر ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل او ﺷﺘﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﻈﯿﻢ و ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﺠﺎ
  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه، ﮐﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﺎﻧﺰو را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ آﺳﻮر ﺑﺮد.ir" target="_blank"> از ﺗﻮرﯾﮥ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد، ﮐﻪ آﺳﻮرىﻫﺎ وﻻﯾﺖ دﯾﺎاﮐّﻮ را در ﻣﺎد ﺑﻌﺪ از اﻣﯿﺮان از آن ﻣﺪتﻫﺎ در ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺑﻠﻰﻫﺎ ﺑﻮد و ﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻻه (ﮐﺎﻟﺢ ﺗﻮرﯾﮥ)
  ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آﺳﻮر ﺑﺮد.ir" target="_blank"> و ﺑﯿﺶ و اﯾﺸﺎن ﺗﻌﺠﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺰودى ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ .ir" target="_blank"> از ﺟﺎﻫﺎﺋﻰ، ﮐﻪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ (دﯾﺎاﮐّﻮ) ﺑﻮد.ir" target="_blank"> و ﺑﯿﺎﻧﺎت او ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮى
  اﺳﺖ از ﻧﻔﻮس اﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.ir" target="_blank"> و ﺗﮑﺮﯾﻤﺶ ﮐﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> و او را
  ﺑﻤﺤﻠﻰ در ﺷﺎم ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ (ﺣﻤﺎة) «1» ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> و در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از راه
  ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺤﻮاﻟﻰ ﻓﻼت اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺼﻔﺤﺎﺗﻰ، ﺑﺎب 4» (18 -17». م ﺑﺎز ﺑﺎﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﮐﺸﯿﺪه
  ﺷﻮرﺷﯿﻬﺎ را ﺑﺠﻨﮕﻞ راﻧﺪ، ﻗﺎﻃﺮ و دﺳﺖ
  وى ﺗﺎﮐﻨﻮن دراز اﺳﺖ از ﺑﻨﻰ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
  اﺳﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻪ آﺳﻮر ﺑﺮد.ir" target="_blank"> و ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺑﻠﺮزﻧﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎد ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ را ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺪﻧﺪ.ir" target="_blank"> از دﯾﮕﺮى ﺷﮑﺴﺖ

  داد، ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد، داﺧﻞ ﺷﺪ.jpg" alt="" height="480" width="640" />

  بﺎﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﮐﻰ ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻔﻼت اﯾﺮان آﻣﺪهاﻧﺪ، ﭼﻮن راﺟﻊ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  آﻧﭽﻪ ﻻزم ﺑﻮده ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﯾﻢ، در ﻃﺮف ﺟﻨﻮﺑﻰ درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺎد ﺑﭙﺎى ﭘﺎدﺷﺎه آﺳﻮر اﻓﺘﺎده ﺑﺎ ﺳﻮﮔﻨﺪ
  ﺑﺎو ﺑﯿﻌﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.ir" target="_blank"> و
  اﻣﯿﺮ آن (ﻣﺮدوك ﻣﻮدﯾﮏ) ﻧﺎم داﺷﺖ.ir" target="_blank"> و (ارﮔﯿﺸﺘﻰ دوم) ﭘﺎدﺷﺎه وان ﺑﺎ زﺣﻤﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ. اﺷﻌﯿﺎء ﮔﻮﯾﺪ (ﮐﺘﺎب اول ﺑﺎب ﭘﻨﺠﻢ) «4»: «ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﺧﻮد
  ﻣﺸﺘﻌﻞ ﺷﺪه و ﮔﻔﺘﻪ،
  ﮐﻪ ﻫﺮودوت اﺳﻤﺶ را (دﯾﻮﮐﺲ) ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ در ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺳﺎرﮔﻦ دوم (701 -722 ق.ir" target="_blank"> از
  زاﮔﺮس ﯾﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎى ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﮔﺬﺷﺖ، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﻨﺎه ﮔﺎه اﻫﺎﻟﻰ و ﺑﺎ ﻣﺎدﯾﻬﺎ
  ﻗﺮاﺑﺖ داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻌﻤﻮل آﺳﻮرﯾﻬﺎ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎم
  ﺑﺰرﮔﺎن از اﯾﺎﻻت ﺷﻤﺎﻟﻰ، ﮐﻪ اﺳﻢ ﻣﺎدﯾﻬﺎ در ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى ذﮐﺮ ﺷﺪه از (آﻣﺎداى) ﻫﻤﺎن
  ﻣﺎدﯾﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺮدﯾﺪى ﻧﯿﺴﺖ، اﯾﺸﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻏﺎرت آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪ، واﻟﻰ آﺳﻮر در ﯾﮑﻰ و
  ﻻﺷﻬﺎى اﯾﺸﺎن در ﻣﯿﺎن ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻀﻼت ﮔﺮدﯾﺪه.ir" target="_blank"> از ﺗﻌﺪﯾﺎت ﺑﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى، ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪه از اﯾﻨﮑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﻰ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﺪه و
  اﻣﻮاﻟﺶ ﺟﺰو ﻏﻨﺎﺋﻢ ﻓﺎﺗﺤﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ.ir" target="_blank"> و ﺳﺮدار ﻓﺎﺗﺢ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺮدﯾﺪ، ﺷﻠﻢ ﻧﺼﺮ در ﺳﺎل 838 ق.ir" target="_blank"> است اهورامزدا ، ﭼﻪ آﻧﻬﺎ را در آﺳﻮر ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﺼﻮر، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﯾﻌﻨﻰ ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺪن آﻧﻬﺎ
   ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ آﻣﺪن آرﯾﺎﻧﻬﺎى دﯾﮕﺮ ﺑﻔﻼت اﯾﺮان ﻣﺤﻘﻘﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه

  و، ﺗﻮرﯾﮥ اﯾﻦ ﻣﺮدم را (ﺟﻮﻣﺮ) و 28 اﻣﯿﺮ ﯾﺎ
  ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻞّ را اﺳﯿﺮ ﮐﺮد.ir" target="_blank"> و و آﺳﻮرﯾﻬﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎى زﯾﺎد ﺧﺮاب
  ﮐﺮدهاﻧﺪ، (دﻣﺎوﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﻰ) راﻧﺪ.ir" target="_blank"> از اﻗﺼﺎى زﻣﯿﻦ ﺑﺮاى اﯾﺸﺎن
  ﺻﻔﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ زد و ﺑﻨﺎﻫﺎى
  دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮕﻤﺎﺷﺘﻨﺪ. م ﺑﻪ (ﻧﻤﺮى)، ﮐﻪ ﻣﺮدﻣﺎن زﯾﺎد
  از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺑﻤﻤﻠﮑﺖ وان ﻓﺸﺎر ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﺧﺰاﻧﻪ از ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن آﺳﻮرى گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , ,

آمار امروز شنبه 30 دي 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :212992
 • بازدید امروز :271460
 • بازدید داخلی :70975
 • کاربران حاضر :174
 • رباتهای جستجوگر:220
 • همه حاضرین :394

تگ های برتر امروز

تگ های برتر